De overheid wil ondernemers stimuleren te investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel. Dankzij de regeling Praktijkleren kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van deze leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op:
- kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
- studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
- wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Aanvraag subsidie praktijkleren schooljaar 2023-2024

Bent u van plan om in het komende schooljaar één of meerdere studenten een stageplaats aan te bieden? Dan heb ik goed nieuws voor u! Ook voor het schooljaar 2023-2024 kunt u de extra kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of stagiair deels vergoed krijgen met de subsidie voor praktijkleren.

Voor wie?
Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze  verschillen per onderwijscategorie: VSO, PRO, Entree, VMBO, MBO-bbl, HBO, promovendi en toio’s. Wilt u weten of u leerlingen of stagiaires heeft die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling? Neem dan contact met mij op. Ik kijk graag samen met u naar de mogelijkheden.